KLAUZULE (zaporke, uglavci, ograde; engl. Clauses, Terms, franc. Clauses, njem. Klauseln), sastojci, koji sačinjavaju sadržaj obligacionih ugovora. Obligacioni ili obvezni ugovori su pravni instrumenti, kojima ljudi reguliraju obligacione odnose, t. j. takve odnose, kojima se utvrđuje određeno ponašanje dužnika, odnosno kojima treba da se zadovolji neki interes, potreba povjerioca. U okviru pomorskog i uopće saobraćajnog prava sadržaj obligacionih ugovora uglavnom su činidbe, prestacije, koje proizlaze iz pomorske trgovine i prometa robe u vezi s korištenjem saobraćajnih sredstava, napose brodova.

Prema tome, sadržaj ugovora, koje zaključuju ugovorne strane u saobraćaju sastoji se od ugovornih klauzula, kojima one između sebe zasnivaju određeni obligacioni (obvezni, tražbeni) odnos. Značenje klauzula daju same ugovorne stranke, ali da ne bi oko tumačenja sastojaka pojedinih ugovora nastali sporovi, postoje i fiksirani načini izražavanja, koji u prilikama imaju i određeno značenje. Do tih formula izražavanja došlo se sve složenijim i bržim trgovačkim prometom, koji je diktirao jednostavne i kratke načine uglavljivanja onih prestacija, koje su se u istovetnim slučajevima ponavljale, a za stranke u određenim slučajevima predstavljale važne elemente ugovornog odnosa. Tako se s vremenom formirao čitav niz sažetih formulacija ili klauzula u pojedinim vrstama poslova, pa i njihovih skraćenica, obično prema početnim slovima riječi, u pomorskom poslovanju, najčešće na engleskom jeziku i prema engleskoj poslovnoj praksi, kao što su na pr. poznate klauzule, odnosno njihove skraćenice C. I. F. u pomorskoj kupoprodaji, ili F. I. O. u prijevoznim ugovorima i ugovorima о iskorišćivanju brodova, ili F. P. A. u ugovorima o pomorskom osiguranju i t. d., koje je privredna praksa uvela u svakodnevno poslovanje i kojih je poznavanje za interesirane kontrahente postalo neophodan uvjet poslovanja. No iako su stanovite klauzule stekle u posebnim predmetima određeno značenje, mogu u raznim zemljama i u različitim odnosima, kraj nejednakih društvenih prilika i različitoga zakonodavstva biti predmetom nejednakoga tumačenja. Klauzule se ne upotrebljavaju samo u ugovorima, koji se zaključuju i izvršavaju unutar jedne zemlje, nego se javljaju i u poslovanju između kontrahenata različitih narodnosti, pa je sigurnost privrednog prometa zahtijevala, da se glede onih klauzula, koje se najčešće javljaju u pojedinim kategorijama poslova, utvrdi njihov sadržaj i značenje, da se izbjegnu nejasnoće i raznolika shvaćanja istovetnih izraza, a time i sporovi oko izvršenja ugovora.

Ovaj su zadatak uzele različite međunarodne privredne organizacije, na pr. Međunarodna trgovinska komora, dajući t. zv. Incoterms-e za tumačenje klauzula u pomorskoj kupoprodaji, ili Savez londonskih osiguratelja, utvrđujući t. zv. Institutske klauzule (Institute Clauses) za tumačenje klauzula uz englesku policu osiguranja, ili Baltic and International Maritime Conference za tumačenje klauzula о pojedinim vrstama (Code-Names) prijevoznih ugovora, ili t. zv. P. and I. Clubs, utvrđujući i tumačeći klauzule u osiguranju ili prijevoznim ugovorima. Te organizacije unose svojim autoritetom postojanost u značenju upotrebljavanih izraza i povjerenja u njihov smisao. One adaptiraju klauzule potrebama prometa i tehnike međunarodne razmjene dobara. Najjaču primjenu i tehničku tipičnost dobile su klauzule u mehanizmu pomorskog osiguranja. Uobičajeno je, da se ugovori о pomorskom osiguranju raščlanjuju u tipizirane klauzule, koje stvaraju karakteristične osobine pojedinih vrsta polica. Iako tipične, klauzule se usavršavaju, dopunjuju i mijenjaju, kako to potrebe i interesi poslovnog saobraćaja traže.

Klauzule su obično štampane u odgovarajućim obrascima za pojedine vrste ugovora i prema predmetu, na koji se odnose (t. zv. opće klauzule), a ukoliko stranke žele od štampanih klauzula odstupiti ili ih u nečemu dopuniti, takvi se uglavci pišu rukom ili domeću u štampani tekst otipkanim slovima ili unaprijed štampanim naljepnicama (t. zv. posebne klauzule). Posebne klauzule u načelu imaju prvenstvo pred općim, ali nameću i oprez, jer neobične klauzule uvijek izazivaju sumnju (Clausulae inconsuetae semper inducunt suspicionem). О značenju općih klauzula, koje daju sadržaj pojedinih ugovora, govori se u vezi s posebno razmatranim predmetima, na pr. kod Odgovornosti brodara, kod Avarija ili kod Osiguranja, na odgovarajućim mjestima. I Međunarodno ugovorno pravo poznaje određene klauzule, koje čine sadržaj međudržavnih ugovora, na pr. klauzula najvećega povlaštenja, te se i о njima govori uz odnosne pojmove međunarodnog pomorskog prava. Ovdje se iznosi samo pregled pojmovnih naziva ili formula nekih najuobičajenijih ugovaranih klauzula specifičnoga značenja, koje se na engleskom kao najčešćem načinu izražavanja u pomorskom poslovanju svuda susreću i spominju.

Abandonment Clause (franc. Clause d'abandon), klauzula о napuštaju, u ugovorima о pomorskom osiguranju, kojom su utvrđeni uvjeti za napuštanje broda, odnosno robe osigurateljima.

About (franc. environ, tal. circa), klauzula »oko«, u prijevoznim ugovorima, koja ovlašćuje zapovjednika, da zahtijeva ugovoreni teret uz 10%-tni višak ili manjak od predviđene količine.

Against all risks, skrać. A. A. R., ili All risks (franc. tous risques), klauzula protiv »svih rizika«, u policama pomorskog osiguranja robe, koja znači, da osiguratelj pokriva sve izvanredne gubitke i oštećenja, dakle i nepokrivene redovne gubitke, kojima su pojedine stvari izložene ili koji proizlaze od prirodnih svojstava robe, kao i štete prouzročene lošim pakovanjem. Domašaj klauzule ima biti tumačem u granicama t. zv. Memoranduma ili zaključne klauzule u engleskoj polici, prema kojoj zasebne avarije do određenoga postotka vrijednosti, osim u slučaju nasukanja, nekad potonuća ili požara, ne dolaze u obzir.

Alongside, klauzula »uz bok broda«; v. Alongside.

Always afloat, skrać. A. A., ili Floating Clause (franc. toujours à flot), klauzula »uvijek plutajući«, u ugovorima о prijevozu tipa Charter-party, po kojoj brod smije biti upućen samo u one luke ili sidrišta, u kojima će uvijek plutati, t. j. u kojima će bili dovoljno dubine za njegov gaz.

'A ordre, klauzula »po naredbi« ili »na odredbu«, u teretnici ili u pomorskom zajmovnom listu ili drugim vrijednosnim papirima, prema kojoj se prava iz teretnice, odnosno zajmovnog lista ili druge isprave mogu u određenoj formi, indosamentom, prenijeti na drugoga. Charter-party (Charte-partie) se ne običava izdavati po naredbi, nego se prenosivost postizava klauzulom »za račun onoga, kome će pripadati« (pour compte de qui il appartiendra).

As customary (franc. d'après les usages de port), klauzula »prema običajima«, u teretnicama, koja upućuje, da se manipulacije tereta imaju izvršiti na uzuelan način i uobičajenom brzinom; v. As fast as can.

As fast as can ili Fast as can, (v.) skrać. F. A. C. (franc. aussi vite que), klauzula u prijevoznim ugovorima »tako brzo, koliko može«.

As near thereto as she can safely get (franc. aussi près que), klauzula, »što je bliže moguće«, u prijevoznim ugovorima, po kojoj brodar, ako je brod trajnije spriječen da uđe u predviđenu luku, može uputiti brod u neku drugu najbližu luku, radi iskrcaja tereta.

As per charter (franc. suivant Charte-partie), klauzula »prema uvjetima brodarskog ugovora«, u teretnici, koja upućuje imaoca teretnice na uvjete sadržane u brodarskom ugovoru о prijevozu (Charter-party). Imaoca teretnice neće ipak obvezivati posebne obaveze naručitelja, ni obaveze, koje izlaze iz okvira uobičajenog sadržaja ugovora о prijevozu.

As presented ( Without prejudice to the charter-party), klauzula »kako bude predočeno«, u ugovorima о prijevozu tipa Charter-party, prema kojoj je zapovjednik dužan potpisati teretnice onako, kako mu bude naručitelj predložio, ali da to ne mijenja osnovne uvjete ugovora о charteru.

At and from (franc. depuis l'embarquement), klauzula »u i od ...«, u polici pomorskog osiguranja, koja znači, da osiguranje pokriva teret, čim je u brodu (»at«), a ne samo od odlaska broda (»from«) iz luke. Ova je klauzula od važnosti u osiguranjima, koja su zaključena na putovanje.

At or off the port (v.) (franc. au port ou devant), klauzula »u luci ili izvan luke«, u prijevoznim ugovorima.

At shipper’s risk (franc. aux risques du chargeur), klauzula »na rizik krcatelja«, u prijevoznim ugovorima.

Average Clause (v.) (franc. Clause d’avarie), avarijska klauzula u teretnici, prema kojoj neke stvari, ako ne prelaze stanoviti postotak, ne učestvuju u zajedničkoj avariji, osim u slučaju nasukanja, potonuća ili požara. U britanskoj polici pomorskog osiguranja ova klauzula ulazi kao »Memorandum«.

Bailee Clause, klauzula о čuvaru, u britanskoj polici pomorskog osiguranja, po kojoj osiguratelj ne pokriva štetu na robi, dok se nalazi kod drugog vozara, odnosno čuvara. Ali, ako ovaj ne odgovara za štetu, osiguratelj se obvezuje, da daje kao zajam onu svotu, koju bi bio dužan isplatiti, da je roba bila pokrivena osiguranjem.

Berth terms, skrać. B. T., klauzula »pod uvjetima mjesta pristajanja (privezišta)«, u prijevoznim ugovorima.

Both to blame collision clause, klauzula о obostranoj odgovornosti za sudar, u prijevoznim ugovorima.

Breakdown Clause ili Off-hire Clause, klauzula о obustavi vozarine u ugovorima о prijevozu na vrijeme, po kojoj naručitelj ne duguje vozarinu, ako na strani broda nastane zapreka, koja, više nego što je ugovorom dopušteno (obično 24 sata), sprečava izvršavanje naručiteljevih naloga.

Brokerage clause (franc. Clause de courtage), klauzula u ugovoru o prijevozu tipa Charter-party, koja određuje visinu posredničke nagrade ili pristojbe, koju treba isplatiti u odnosu na iznos vozarine.

Builder’s Risks Clauses, klauzule o osiguranju broda za vrijeme gradnje, pokrivaju, osim nekih redovnih rizika, još i posebne rizike, koji su vezani uz građenje broda, kao štete kod porinuća, loše opreme, ali ne na pr. i od požara u brodogradilištu ukoliko nije posebno ugovoreno.

Bunker Clause, (v.) klauzula o bunkeru, u ugovorima o iskorišćivanju brodova.

Cancelling Clause (v.) (franc. Clause d’annullation), »brisovna zaporka«, u ugovoru o prijevozu tipa Charter-party.

Caspiana Clause, klauzula uvrštena u pojedine teretnice nakon spora u slučaju broda Caspiana 1954, prema kojoj treba uzimati, da je brodar ispunio ugovornu obavezu, ako bi, zbog zapreke u luci odredišta, iskrcao teret u nekoj drugoj luci.

Charterer pays dues, skrać. C. P. D., klauzula »naručitelj plaća pristojbe«, u prijevoznim ugovorima.

Cesser Clause, (v.) »dokidna klauzula«, klauzula u prijevoznim ugovorima i u teretnicama o prestanku odgovornosti naručitelja, odnosno krcatelja.

Classification Clause (franc. Clause de classification), klauzula klasifikacije, u ugovoru o osiguranju robe, kojom osiguratelj, s obzirom da brod nije bio ugovorom individualiziran, označuje kvotu, koju će morati da ima brod, koji bude prevozio robu.

Collision Clause, skrać. R. D. C. (franc. clause d’abordage), klauzula o sudaru, u ugovorima o pomorskom osiguranju; v. Running down clause.

Consignment Clause (franc. Clause de consignation), klauzula o zastupanju u prijevoznim ugovorima tipa Charter-party, kojom se uglavljuje pravo stranaka, da u lukama ukrcaja, odnosno iskrcaja imenuju svoje zastupnike. Klauzulom može biti ovlašten naručitelj, da imenuje i zastupnike broda.

Continuation ili Expiration Clause (franc. Clause de prolongation de risque), klauzula o produženju rizika u polici pomorskog osiguranja na vrijeme, prema kojoj, ako se brod u času, kad istječe ugovor nalazi još na moru, osiguranje se nastavlja do dolaska u određenu luku.

Cost, Insurance and Freight, skrać. C. I. F. (franc. Coût, Assurance et Fret, skrać. C. A. F.), oznaka za istoimenu vrstu pomorske kupoprodaje; v. Cost Insurance and Freight; Pomorska kupoprodaja.

Cost and Freight (franc. Coût et Fret), skrać. C. F., oznaka za vrstu pomorske kupoprodaje; v. Pomorska kupoprodaja.

Craft Clause (franc. Clause de risques d'allèges), klauzula u ugovorima o osiguranju robe, prema kojoj osiguranje pokriva i štete za vrijeme, dok se roba prevozi na maonama sa broda ili na brod.

Customary dispatch, isto što i: As customary, As fast as can.

Delivery ili Disposal Clause (franc. Clause de livraison), klauzula raspolaganja brodom, u ugovorima o iskorišćivanju brodova, kojom se određuje čas i mjesto stavljanja broda na raspolaganje naručitelju, odnosno zakupniku.

Deviation Clause, skrać. D. C. (franc. Clause de déroutement ili d'échelle), klauzula o skretanju, u prijevoznim ugovorima; v. Deviation clause. U policama pomorskog osiguranja istoimena klauzula isključuje obavezu osiguratelja u slučaju neopravdanoga skretanja.

Dispatch ili Despatch Money Clause (franc. Clause de Rachat de planche), klauzula »o nagradi za ubrzanje«, kojom je brodar obvezan isplatiti određenu nagradu naručitelju za uštedu vremena pri krcanju ili iskrcavanju u odnosu na računanje stojnica; v. Stojnice.

Dual Valutation Clause, klauzula o dvojnoj valutaciji, u polici osiguranja broda, kojoj je svrha, da osiguranik, osim redovite procjene osiguranog predmeta, uvrsti za slučaj potpunog gubitka, još jednu nižu. Tako može osiguranik, za slučaj zasebne avarije, s jedne strane zadržati višu vrijednost u odnosu na odbitnu franšizu, a s druge, da za manju eventualnost potpunog gubitka bude manja premija.

Employment Clause (franc. Clause d’emploi) , klauzula o nalozima, u ugovorima o iskorišćivanju brodova na vrijeme tipa Time-charter, koja utvrđuje pravo naručitelja, da zapovjedniku izdaje naloge u pogledu prijevoznih poslova.

Ertended Cover, klauzula »o proširenom pokriću«, u polici pomorskog osiguranja (prema Institute Clauses), koja predstavlja vremensko proširenje klauzule »od skladišta do skladišta«; v. Warehouse to Warehouse.

Franc, Franko, Free i istih značenja Slobodno od..., Prosto i sl., klauzule, koje znače oslobođavanje od stanovitih obaveza ili nekih rizika ili troškova u različitim ugovorima prijevoza, robnog prometa ili osiguranja.

Frustration Clause (franc. Clause d'échec de l'aventure), klauzula »o osujećenju putovanja«, u polici pomorskog osiguranja, kojom je osiguraniku oduzeto pravo da zahtijeva naknadu za potpuni gubitak u slučaju da teret zbog započinjanja rata ne može stići na odredište.

Full and complete cargo (franc. Clause de cargaison totale), klauzula o »punom teretu«, u prijevoznom ugovoru, po kojoj je naručitelj dužan da preda teret, odnosno brodar da stavi na raspolaganje naručitelju brodski prostor u odnosu na kapacitet broda, uz pravo zapovjednika, ukoliko nije drugačije ugovoreno ili običajima predviđeno, da traži do 10% više ili manje (v. About) od odgovarajuće količine.

Gross terms ili Gross charter, uvjeti prijevoznog ugovora, po kojemu je troškove ukrcaja, iskrcaja i slaganja dužan da snosi brodar. Protivno od Free in, free out and free stowedFree in.

Grounding ili Stranding (nekoć Suez Canal Clause) Clause, klauzula o nasukanju, u polici osiguranja broda, kojom osiguratelj pokriva stvarne štete od nasukanja u određenim morskim prokopima ili prilazima (na pr. Suezu, Panami, Manchesteru, Dunavu) i pored klauzule F. P. A.

Ice Clause (franc. La clause des glaces), klauzula o ledu, u prijevoznim ugovorima; v. Ice Clause.

Inchmaree Clause, klauzula u ugovoru o osiguranju broda; v. Inchmaree Clause.

In good order and condition (franc. En bon état et conditionnement), klauzula u teretnici, o dobrom stanju i prilikama (kondiciji) tereta, kojom zapovjednik utvrđuje stanje robe. Ona se odnosi samo na vanjski izgled tereta. Prema Haškim pravilima zapovjednik je dužan uvesti ovaj podatak u teretnicu; v. In good order and condition.

In regular turn, »čekajući na red«, klauzula o prijevoznim ugovorima, koja — suprotno od klauzule Free of turn — stavlja na rizik brodara čekanje na mjesto u luci; v. Free turn; Stojnice.

Institute Clause, (v.) t. zv. Institutske klauzule ili Klauzule Instituta (saveza) londonskih osiguratelja.

Insurance Clause, (v.) klauzula o osiguranju, u prijevoznim ugovorima ili u teretnicama.

Interest or no interest ili Full interest admitted (franc. Avec ou sans intérêt), klauzula u polici pomorskog osiguranja ( Policy Proof of Interest — skrać. P. P. I.), po kojoj se osiguratelj obvezao da naknadi štetu, bez potrebe da osiguranik dokaže neki interes u predmetu osiguranja. Polica s takvom klauzulom, t. zv. časna polica, honour policy ili polica na sreću (wager policy, gambling p.), nije utuživa. U Vel. Britaniji posebno je zabranjena zakonom od 1909; v. Polica; Marine Insurance Act 1906.

Jason Clause, (v.) klauzula o posebnom pravu sudjelovanja u zajedničkoj avariji; u prijevoznim ugovorima ili u teretnicama.

Klauzule neodgovornosti ili o ograničenju odgovornosti, u prijevoznim ugovorima, Exception Clauses (franc. Clauses limitatives ili Clauses d’exonération); v. Odgovornost brodara.

Lien Clause, (v.) klauzula o pravu zadržanja (retencije), u prijevoznim ugovorima i teretnicama.

Lighterage Clause (franc. Frais d'allégement à la charge des receptionnaires), klauzula o maonama u brodarskim ugovorima (Charter-party), po kojoj primalac snosi troškove za usluge maona radi iskrcaja robe. Brodari toj klauzuli daju i značenje skidanja odgovornosti za rizik. Polica pomorskog osiguranja pokriva ovaj rizik izrazima: »Safely landed«; v. Warehouse to Warehouse Clause.

Liner terms, klauzula »pod linijskim uvjetima«, u prijevoznim ugovorima.

Location Clause, klauzula mjesnog ograničenja, u policama pomorskog osiguranja, kojom osiguratelj ograničava na stanoviti iznos svoje pokriće za slučaj da se više tereta, radi krcanja ili druge manipulacije, skupi na jednom mjestu i pretrpi štetu predviđenu u polici osiguranja.

London Clause (franc. Clause débarquement aux frais, risques et périls de la marchandise, Clause de déchargement d’office); uobičajena klauzula u teretnicama, nazvana prema londonskim lučkim običajima, po kojoj je brodar ovlašten da odmah po dolasku iskrca robu na pristanište ili u maone na trošak i rizik robe, čime bi imala prestati i odgovornost za robu. Kontinentalno pravo ne uvažuje klauzula.

Lost or not lost (v.) (franc. Perdu ou non perdu, Sur bonnes ou mauvaises nouvelles), klauzula u policama pomorskog osiguranja »bilo da jest ili da nije izgubljena«. Istoimena engleska klauzula u prijevoznim ugovorima znači, da »vozarina pripada u svakom slučaju« (franc. à tout événement).

Lump Sum Charter (franc. Affrètement à forfait), klauzula о okrugloj globalnoj ili poprijekoj vozarini, u prijevoznim ugovorima; v. Lump Sum freight.

Marks unknown (franc. Marques inconnues), »oznaka nepoznata«, klauzula, kojom zapovjednik u teretnici ističe ogradu u pogledu valjanosti i postojanosti ili točnosti oznaka na teretu (Obliteration Clause). Njen je značaj u tome, što prebacuje na primaoca teret dokaza, da roba, koja mu se isporučuje, ne nosi oznake, koje su postojale pri ukrcaju ili da to nije ona ista roba.

Negligence Clauses (franc. Clauses de négligence), klauzule nemarnosti, sve vrste klauzula, napose u prijevoznim ugovorima, kojima brodar skida odgovornost za djela ili propuste zapovjednika, posade ili drugih službenika, za koje bi trebao da odgovara. U ugovorima u pomorskom osiguranju klauzulom (Negligence Clause) brodovlasnik se osigurava među ostalim i protiv gubitaka prouzrokovanih nemarnošću zapovjednika, mornara, strojara ili pilota; v. Inchmaree Clause; Odgovornost, brodara; Baraterija.

No cure-no pay (v.) ili No success-no salvage, klauzula »bez uspjeha nema nagrade«, u ugovorima о pružanju pomoći ili spašavanju na moru.

Notifiy-address (franc. Clause d’adresse), klauzula »o adresi« u teretnici, koja obvezuje zapovjednika, da se po dolasku broda javi u ispravi označenoj osobi. Ukoliko to zapovjednik propusti, snosi posljedice neizvršenja time uvjetovanih obaveza primaoca.

On delivery, klauzula u ugovoru о prijevozu ili teretnici, kojom se isplata vozarine ili drugih troškova uvjetuje predajom tereta ili obrnuto; v. On payment of freight.

On Deck Clause (franc. Clause de pontée, Chargement sur le pont), klauzula о krčanju na palubu, u prijevoznim ugovorima, o ovlaštenju za prijevoz na palubi ili u policama pomorskog osiguranja о pokrivanju štete na teretu tako prevezenome. Za prijevoz stvari na palubi brodar nije jednako odgovoran kao i za prijevoz u brodskom skladištu. Ugovor о pomorskom osiguranju po pravilu ne pokriva teret na palubi i stoga je potrebno posebnim klauzulama takav prijevoz uglaviti, ukoliko se, kao kod prijevoza drva, takvo krcanje ne pretpostavlja; v. Krcanje na palubu.

Paramount klauzula (franc. Clause de référence à l'»Harter Act«), klauzula о važenju Haških pravila, u prijevoznim ugovorima. U osiguranju brodova Clause paramount znači razrešenje ugovora u slučaju promjene vlasništva broda uz povraćaj razmjernog dijela premije osiguraniku.

Penalty ili Indemnity Clause, klauzula u prijevoznim ugovorima tipa Charter-party о ograničenju odgovornosti brodara; v. Penalty clause; Odgovornost brodara; Ugovorna kazna.

Per intaken measure, »prema preuzetoj mjeri«, klauzula u teretnici, kojom se uglavljuje, da se vozarina ima računati prema ukrcanim količinama, dakle protivno načelu, da se vozarina plaća prema prevezenoj robi. Isto značenje ima i klauzula, kojom se uglavljuje, da će vozarina biti računata na temelju količina naznačenih u teretnici. Zapovjednik, dakle, ne bi mogao zahtijevati novo mjerenje u odredišnoj luci, pa ni onda, kad bi u ugovoru bila i klauzula »težina nepoznata« (Weight, unknown, Measure unknown). U trgovini drvom klauzula Per standard intaken measure on the number of pieces delivered znači, da se vozarina ima računati po broju komada izbrojenih pri iskrcaju, ali na bazi mjera uzetih pri ukrcaju.

Pod čekrkom (v.) ili Ispod čekrka (franc. Sous palan, Le long du bord; engl. Alongside, Under ships tackle), klauzula, koja u prijevoznim ugovorima ili u ugovorima о robnom prometu određuje čas preuzimanja rizika od strane brodara, odnosno predaje tereta primaocu.

Port or ports as ordered, klauzula о određivanju luke u prijevoznim ugovorima, kojom naručitelj prijevoza pridržava pravo da naknadno, u stanovitom roku, odredi luke pristajanja ili odredišta tereta (optional cargo). Ugovor obično utvrđuje stanoviti okvir određivanja, na pr. samo stanovite terete ili u određenom rajonu (području). Zapovjedniku pripada razuman rok, da stigne do određene luke. Klauzula se često upotrebljava, kad naručitelj i krcatelj nisu iste osobe.

Quantity unknown, Measure unknown, Weight and Contents unknown (franc. Clauses de constat; Poids, quantité et nombre inconnus; Sans approuver; Que dil-être; tal. Dice essere i sl.) različite t. zv. Identitetne ili Marginalne klauzule, kojima zapovjednik stavlja ograde u pogledu količine, broja ili težine robe napomenama; »Sadržaj nepoznat«, »Težina ili broj nepoznati«, »Navodno« i sl.; v. Marginalne klauzule.

Reinstatement Clause, klauzula »obnove«, u polici pomorskog osiguranja, kojom se osiguranik obvezuje, da će nakon svakog zahtjeva za naknadu iz osiguranja platiti dodatnu premiju.

Replacement Clause (franc. Clause de remplacement), klauzula nadomještaja, u polici osiguranja brodskog stroja, po kojoj osiguratelj samo pokriva troškove popravka ili nadomještaja pojedinog dijela uređaja, koji je izgubljen ili oštećen.

Returns Clause, klauzula о vraćanju premije u osiguranju brodova, ako se prije predviđenog roka ugovor sporazumno razrješuje. To je ustvari proširenje Paramount klauzule, koja je redovito predviđena za slučaj prijenosa vlasništva broda.

Reversible Lay Days (franc. Réversibilité des staries), reverzibilne stojnice, dani, koje prema prijevoznom ugovoru može u obračunu utrošenog vremena pri krčanju i iskrcavanju naručitelj prijevoza izravnati. Važno je stoga da upotrebljivo vrijeme krcanja bude točno označeno u teretnici; v. Stojnice.

Risk of Capture Clause (franc. Clause de Capture), klauzula o zapljeni, u policama pomorskog osiguranja, kojom osiguratelj pokriva rizike, koji su isključeni klauzulom »slobodno od zapljene i uzapćenja«; v. Free of Capture and Seizure.

Running days, skrać. R. D., klauzula »tekući dani« (franc. 'A tant de jours courants); Running days except sundays and holidays, skrać. R. D. & H. exc., »tekući dani bez nedjelja i blagdana«, klauzule u prijevoznim ugovorima za računanje stojnica; v. Stojnice.

Sister-Ship Clause, klauzula u policama pomorskog osiguranja, koja predviđa, za slučaj da se sudare brodovi istoga vlasnika, da će likvidacija štete biti provedena kao da pripadaju različitim vlasnicima. Izraz »Sister-Ship« uobičajen je uopće, kad se radi о brodovima istoga brodovlasnika, odnosno brodara.

S/S... or substitute (franc. Par le susdit navire ou tous autres), klauzula »taj brod ili koji drugi«, u prijevoznim ugovorima, napose linijske plovidbe, koja ovlašćuje brodara, da mjesto ugovorenim, može robu prevesti i drugim brodom istih svojstava.

Steamer ili Ship pays dues, (v.) skrać. S. P. D., klauzula »brod plaća pristojbe«, u prijevoznim ugovorima.

Strikes, Riots and Civil Commotion Clause (franc. Clause grèves, lockout., émeutes), klauzula о isključenju štrajka, bune i nemira, u policama pomorskog osiguranja. Britanska polica uključuje i ratne rizike, ali se uvrštavaju t. zv. klauzule о ratu, štrajku i neredu, koje dolaze obično uz F. C. & S. klauzulu, da iz osiguranja budu isključeni spomenuti rizici; v. Osiguranje; Rizik u pomorskom osiguranju.

Strike Clause (franc. Clause de grève), klauzula о štrajku, u prijevoznim ugovorima; v. Štrajk, Caspiana Clause.

Substitution Clause (franc. Clause de substitution de navire), klauzula u teretnicama, po kojoj je brodar ovlašten da preveze stvari na ugovorenom ili bilo kojemu drugom, svom ili tuđem brodu.

Sue and labour Clause, skrać. S/ L С. (franc. Clause d’agir et de travailler), klauzula о dužnosti umanjivanja Štete, u polici pomorskog osiguranja, kojom je osiguranik obvezan da u slučaju osiguranog događaja poduzme, uz pravo na naknadu, mjere za očuvanje, spasavanje ili otklanjanje veće štete na osiguranoj robi ili brodu.

Sundays and holidays excepted, skrać. S. & H. exc., klauzula »bez nedjelje i blagdana«, u prijevoznim ugovorima; v. Stojnice.

Theft, Pilferage and Non-Delivery (Insured value) Clause (franc, Clause Garantie des risgues de vol, de pillage et de disparition), klauzula (prema Institute Clauses) o krađi, potkradanju i neisporuci, u policama pomorskog osiguranja, koja znači, da osiguratelj pokriva krađe čitavih komada ili sitne krađe (koje nisu redovno obuhvaćene) ili neisporuku robe do visine vrijednosti, koja je u polici utvrđena (valutirana).

Total loss only, skrać. T. L. O., Free of general and particular average ili Free of average (franc. Clause de perte totale), klauzula »samo potpuni gubitak«, u polici pomorskog osiguranja, kojom se osiguratelj obvezuje, da će nadoknaditi samo potpuni gubitak, dakle ne pokriva djelomične štete; v. Franšize; Osiguranje.

Transshipment Clauses (franc. Clauses de transbordement), različite klauzule o prekrcaju u prijevoznim ugovorima i u ugovorima o osiguranju; v. Prekrcaj; Warehouse to Warehouse.

Valutation Clause, skrać. V. C. (franc. Clause d’évaluation »Vaille que vaille«, Valeur agréée), klauzula o valutiranju u ugovoru pomorskog osiguranja, prema kojoj se stranke obvezuju, da će osiguranu vrijednost uzeti kao vrijednost osiguranog interesa, napose pri utvrđivanju t. zv. konstruiranog (constructive loss) ili izvedenog gubitka. Stoga je »valutirana polica« protivno od »nevalutirane« ili »otvorene police«.

Voyage Clause, (v.) klauzula na putovanje, u policama osiguranja brodova i vozarine.

Waiver Clause (franc. Clause de non préjudice d'abandon), klauzula »odricanja«, u policama pomorskog osiguranja, po kojoj svaka strana bez uštrba za svoja prava iz ugovora, napose u pogledu napuštaja, može poduzeti shodne mjere za umanjenje štete. Klauzula ustvari potvrđuje pravo Sue and labour klauzule.

War Clause (franc. Clause de guerre), klauzula o ratu, u prijevoznim ugovorima, koja ovlašćuje brodara, da može u slučaju rata iskrcati teret u nekoj drugoj luci, nego što je odredišna. U ugovorima o pomorskom osiguranju postoji niz klauzula o ratu ( War Clauses), koje neposredno ili posredno uređuju uvjete osiguranja ratnih rizika; v. Rizik u pomorskom osiguranju.

Warehouse to Warehouse Clause (v.) (franc. De magasin à magasin), klauzula »od skladišta do skladišta«, u policama pomorskog osiguranja.

Waterborne Clause, klauzula o prijenosu robe, nastala u vezi s ratnim opasnostima, da bi se pokrile i štete, nastale u vrijeme prekrcaja i duljega ležanja u međulukama. Klauzula je bila više puta revidirana, napose za vrijeme Drugoga svjetskog rata.

Weather working days, skrać. W. W., »pogodni radni dani«, Weather permitting (franc. Temps le permettant), »pogodno radno vrijeme«, klauzule u prijevoznim ugovorima, po kojima se obustavlja tok stojnica, dok traju vremenske smetnje. Kod potonje formule ne dolaze u obzir smetnje od valovlja.

Whether in berth or not Clause, klauzula, »na privezištu ili izvan njega«, u ugovorima o prijevozu.

With average, skrać. W. A., klauzula »uključivši avarije«, u policama pomorskog osiguranja, koja označuje, da ugovor o osiguranju pokriva zasebne i zajedničke avarije bez odbitaka iz Memoranduma, po čemu se razlikuje od klauzule »svi rizici« — All risks. Suprotna je klauzula v. Free of average.

With particular average, skrać. W. P. A., klauzula »uključivši zasebne avarije«, u policama pomorskog osiguranja, koja označuje, da ugovor o osiguranju pokriva zasebne avarije uz određenu franšizu; v. Franšize; Osiguranje.

Yacht Clauses, klauzule o osiguranju jahta (prema Institute Clauses), usklađene prema posebnim potrebama ove vrste brodova, pokrivaju i mnoge rizike, koji su u drugim vrstama osiguranja isključeni.V. Bra.