BRODSKI AGENT je zastupnik ili posrednik u pomorskom poslovanju. Zbog velike složenosti pomorskog poslovanja postoje danas u svijetu specijalizirane osobe (fizičke i pravne), koje se bave zastupništvom, odnosno posredništvom samo u pojedinim granama toga poslovanja. U zemljama sa visoko razvijenom pomorskom privredom razlikuju se agenti, koji zastupaju brodara obično u mjestu izvan njegova sjedišta pri obavljanju administrativnih i komercijalnih poslova (engl. ship's agent, ship's broker, franc. consignataire du navire, courtier maritime), od agenata, koji posreduju prilikom sklapanja pomorskih prijevoznih poslova, osiguranja, pomorskog kredita i t. d. (engl. chartering broker, loading broker, franc. courtier d'affrètement). Agenta ili zastupnika brodara može se još posebno razlikovati od agenta ili povjerenika tereta, koji zastupa krcatelje, odnosno primaoce tereta u njihovim odnosima s brodom i s trećima, a u vezi pomorskog transporta. Ukoliko o agentima pri pomorskom poslovanju nema u pojedinim zakonodavstvima posebnih propisa ili ako su oni nepotpuni, primjenjuju se opće odredbe o zastupanju, odnosno posredovanju u privrednom poslovanju. U Francuskoj imaju naročit položaj courtiers maritimes, jer su kao koncesionirane osobe javnoga prava isključivo ovlašteni za posredovanje kod carinskih i lučkih organa vlasti.

Brodska agenturna poduzeća često obavljaju poslove različitih grana pomorskog posredovanja i zastupništva, i stoga se u praksi često miješaju i zamjenjuju gornji pojmovi i njihovi nazivi, kao što se u modernom prometu uopće pod nazivom agenta razvila opsežna i mnogostruka djelatnost. Usluge brodskog agenta potrebne su za normalno odvijanje pomorskog poslovanja, jer određene poslove ne bi mogao s uspjehom obavljati ni brodar iz svog sjedišta, a ni zapovjednik broda, kome prilike u pojedinim lukama ne mogu biti tako dobro poznate, niti bi za takve poslove imao dovoljno vremena, osobito u današnje doba, kad se radi ekonomičnosti nastoji što više skratiti boravak brodova u lukama. Usluga agenta pri zaključivanju prijevoza korisna je i zbog toga, što on, pored dobrog poznavanja tržišta i posebnih uvjeta prijevoza, u kojemu posreduje, pozna također potrebe stranke i može dati korisne obavijesti i savjete za odvijanje privrednog poslovanja. Brodski agent, kao i svaki drugi agent, ne radi za vlastiti račun, nego za račun svoga nalogodavca (u pomorsko-trgovačkom žargonu principala).

Ovlaštenje za zastupništvo u brodskim poslovima temelji se većinom na jednostavnom nalogu, odnosno na imenovanju agenta od strane brodara ili, u izuzetnim slučajevima, kada to ugovor o pomorskom prijevozu izričito predviđa, na imenovanju naručitelja (engl. charterer's agent). Kako brodovi nekog brodara često pristaju u pojedinim lukama, kao što se događa kod redovnih pruga, brodar obično sklapa s agentom ugovor o općem zastupanju pri brodskim poslovima u dotičnoj luci. I ovlaštenje za posredovanje pri. zaključivanju prijevoza ili pri drugim posredovanjima brodskog agenta može također biti pojedinačno za svaki posao ili opće. Ako je ovlaštenje pojedinačno, smatra se, da agent mora imati posebno ovlaštenje za svaki pojedini posao, makar se zaključivanje sličnih poslova više puta ponavljalo. Kod općeg ovlaštenja agent može pravovaljano obvezati svog nalogodavca u svim poslovima, kod kojih se ne prelaze granice takvog općeg ovlaštenja.

Ovakve ovlasti daju brodari agentu obično u obliku ugovora, a odnose se najčešće na brodove koji plove na redovnim prugama.

Ako agent ima već zaključen neki posao, pa ga ponudi brodaru ili naručitelju i dobije njihov pristanak, pristanak se smatra naknadnim ovlaštenjem, a na taj način zaključeni posao istovetan je s poslom zaključenim na temelju prethodnog pojedinačnog ili općeg ovlaštenja. Agent, koji zastupa brodara kod brodskih poslova u nekoj luci, brine se da pribavi brodu mjesto za pristajanje, obavještava zainteresirane o dolasku broda, obavlja formalnosti s carinskim, lučkim, upravnim i zdravstvenim organima, brine se za ukrcaj, iskrcaj, preuzimanje i predaju tereta primaocima, plaća lučke naknade i ostale izdatke broda, naplaćuje vozarinu za račun brodara i t. d. Njegove su usluge osobito važne za slučaj avarija, šteta, nezgoda pri radu, ostvarivanja prava retencije, naplate prekostojnica te uopće, kad god nastaju bilo kakve teškoće pri poslovanju broda u luci. Svoja potraživanja naplaćuje brodski agent od brodara na temelju obračuna izdataka, u kome također zaračunava provizije za agencijske usluge.

Usluga agenta, koji posreduje kod zaključivanja prijevoza, sastoji se u tom, da obavještava svog nalogodavca o kretanju tržišta, da daje potrebne podatke o specifičnostima pojedinih prijevoza i, kada se ukaže mogućnost zaključenja nekog posla, da nastoji uskladiti ponudu i potražnju. Specijalni brodski agenti bave se također posredovanjem pri kupovanju i prodavanju brodova te naručivanju novogradnja.

Pri zaključivanju ugovora, ako brodski agent potpisuje i odnosni pismeni akt, mora paziti, da njegovo svojstvo agenta, odnosno posrednika bude jasno istaknuto, jer bi inače bio sam odgovoran za izvršenje ugovora. U slučaju, da iz ugovora ne bi proizlazilo ime nalogodavca, agent-posrednik mora ga otkriti u razumnom roku, jer bi se inače smatralo, da je agent ugovarao za vlastiti račun, makar bi njegovo svojstvo posrednika bilo u ugovoru izričito naglašeno. Agent je dužan voditi računa o osobama, kojima se služi u poslovnoj djelatnosti, jer odgovara za njihovu krivnju svome nalogodavcu. Uzima se, da brodski agent nema procesne legitimacije za svoga nalogodavca, osim u slučaju stalnog zastupstva stranih poduzeća.

Agent ima pravo na naknadu troškova i na posebnu proviziju. Koje će troškove biti dužan da mu podmiri nalogodavac, zavisi od toga, da li je agent samostalan privrednik, što ponajviše i jest. U tom slučaju ima pravo samo na naknadu posebnih troškova, koje obračunava (Disbursements account) kod davanja dužnih obavještenja o zaključenim poslovima. Provizija za usluge može biti različito utvrđena (Agency fee); kod posredovanja u prijevoznim ugovorima računa se redovito u postotku od iznosa vozarine (obično 2—5 %), a plaća je brodar.

Osobito je važna organizacija dobre agencijske službe u najvećim pomoisko-privrednim centrima. U našoj zemlji dužnost brodskog agenta obavljaju Jugoslavenska pomorska agencija i Jadranska pomorska agencija sa svojim podružnicama u svim važnijim privrednim i pomorskim središtima.

LIT.: V. Brajković, Povjerenik brodara (brodski agent), Ekonomist, Zagreb 1939. 11.Lj. S.