AGASSIZ, Louis, prirodoslovac (Môtiers, Švicarska, 28. III. 1807 — Cambridge, USA, 14. XII. 1873). Sveučilišne nauke svršio u Njemačkoj, a zatim je dulje radio u Parizu, gdje uspostavlja najbolje naučne veze s Cuvierom i A. v. Humboldtom. Izučavao je posebno ribe i ledenjake. Preselivši se u Ameriku, preuzeo je katedru za zoologiju na sveučilištu Harward. Najvažnija su mu djela Istraživanja o okamenjenim ribama (Recherches sur les poissons fossiles, 5 sv., Neuchâtel 1833—1844) i Slatkovodne ribe Srednje Evrope (Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe Centrale, Neuchâtel 1839).

LIT.: E. C. Agassiz, Louis Agassiz, his Life and Correspondence, Boston 1885 (franc. izdanje, Neuchâtel 1887).M. U.