ACAJUTLA, 13°35'N i 89°50'W, mala luka na pacifičkoj obali republike Salvador (Srednja Amerika), 104 km udaljena od San Salvadora; 1448 st. (1940). U maloj uvali smješten je 250 m dug željezni gat, uz koji mogu pristati samo tegljači i teglenice. Brodovi sidre pred uvalom na 15—22 m dubokom sidrištu, a prekrcaj se vrši sa četiri teglenice kapaciteta po 30 t, koje vuku 3 mala tegljača. Na gatu se nalaze 4 dizalice od 3—15 t. Brodovi obalne plovidbe pristaju redovno u Acajutli, koja je željeznicom spojena sa San Salvadorom. U gradu i okolici vladaju endemične bolesti malarija i žuta groznica. Uvozi se pretežno željezna i tekstilna roba, a izvozi kava, šećer i drvo.O. Oz.