ALI-PAŠA (Mu'edhdhin Zadeh), turski admiral za vladanja sultana Selima II. 1570 zapovijedao turskom flotom u ekspediciji protiv otoka Cipra i osiguravao prevlast na moru, dok je veliki vezir Mustafa opsjedao Mlečane u Nicosiji i Famagusti. Nakon zauzeća toga otoka, spremajući se na Kretu, Zakinthos i Kefalliniu, dobiva od sultana nalog da povede rat protiv Sv. Lige. Na tom je pohodu Ali-paša sa svojom flotom, koja se sastojala od 280 galija, pljačkao obalu Dalmacije, Istre i Italije. Tom je prilikom namjeravao osvojiti Kotor, ali ploveći pored Dubrovnika, sazna, da se kršćansko brodovlje sakuplja u Messini, te 16. VIII. 1570 napusti Boku Kotorsku i isplovi iz Jadrana. 7. X. 1571 poginuo je u bitki kod Lepanta.

LIT.: J. Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, Pest 1834, II, str. 408; Enciclopedia Militare, Milano 1927, I, str. 393; J. Tadić, Španija i Dubrovnik u XVI. v., SAN, knj. XCIII, 1932, str. 97—98. J. Radonić, Dubrovačka akta i povelje, knj. II, sv. 2. str. 253 i dalje.J. P.