ALGECIRAS — KONFERENCIJA održala se od 16. I. do 7. IV. 1906 na poticaj Njemačke u Algecirasu radi međunarodnog uređenja marokanskog pitanja. Još 8. IV. 1904 izdale su Velika Britanija i Francuska u Londonu deklaraciju, kojom Francuska priznaje Velikoj Britaniji slobodu trgovine u Maroku i prepušta slobodne ruke u Egiptu, a za uzvrat joj Velika Britanija priznaje pravo prvenstvenog upliva u Maroku. S time u vezi je 3. X. 1904 potpisan ugovor između Francuske i Španjolske, također u obliku deklaracije, kojim Francuska prepušta Španjolskoj interesnu sferu u sjevernom Maroku. Njemačka, koja je imala jake trgovačke interese u Maroku (uvoz željezne rude iz Maroka), uznemirena ovim utanačenjima, a želeći da uspostavi svoj utjecaj u sjevernoj Africi, podigla je na to protest. Tako dolazi 31. V. 1905 do t. zv. Tangerske afere, kad se sam car Vilim II. iskrcao u Tangeru. Pod njegovim je utjecajem sultan Maroka odbio uvođenje reformi, koje su Francuzi namjeravali provesti, i zatražio saziv međunarodne konferencije za uređenje marokanskog pitanja. Zaoštrenje diplomatskih odnosa između Njemačke i Francuske dovelo je do konferencije u Algecirasu. Njemačka je, podržavana od Austrougarske, zahtijevala u Maroku jednaka prava za sve sile, ali su te dvije zemlje u svojim zahtjevima ostale osamljene, i na kraju je Francuskoj priznat privilegirani položaj u Maroku. Ugovor, sklopljen tom prilikom, sastoji se od šest glava; u glavi IV. i V. predviđene su mjere za suzbijanje trgovine oružjem.

Ugovorom od 1906 nisu se prilike u Maroku smirile. Incidenti su se nastavljali, napose je poznat incident u Casablanki (25. IX. 1908) u vezi s njemačkim bjeguncima iz stranačke legije. Konačno Francuska zaključuje s Njemačkom sporazum 4. XI. 1911, kojim Njemačka priznaje Francuskoj slobodu akcije, a Francuska Njemačkoj pravo ekonomske djelatnosti u Maroku, pod jednakim uvjetima kao i ostalim strancima u zemlji; usto Francuska priznaje Njemačkoj zaokruženje teritorija u Kamerunu i prepušta poneke dijelove Francuskog Konga. Mirovnim ugovorom u Versaillesu Njemačka se morala odreći prava stečenih tim sporazumom.

LIT.: Dictionnaire diplomatique, Académie diplomatique Internationale, Paris, v. Algeciras.Z. V.