ALEKSEJEV, Evgenije Ivanovič, ruski admiral (23. V. 1843—1909). Navodno nezakoniti sin cara Aleksandra. Brzo napreduje u mornarici te postaje 1892 kontraadmiral i zamjenik načelnika štaba mornarice. U Kinesko-japanskom ratu (1894—95) zapovijeda ruskom pacifičkom flotom, a zatim kao viceadmiral crnomorskom flotom. Za vrijeme Bokserskog ustanka vraća se na Daleki Istok, zaposjeda Port Artur i Talienwan (Dal'nij) i postaje guverner Kwantunga. 1903 postaje admiral i carski namjesnik na ruskom Dalekom Istoku i kao takav vrhovni zapovjednik kopnenih i pomorskih snaga. Precjenjujući vlastite snage i podcjenjujući vojnu i pomorsku moć Japana, ne poduzima obrambene mjere, te ga zbog neuspjeha u početku Rusko-japanskog rata smijene.B. E.